Korea Weekly of Florida   로그인  등록하기

 현재시간: (EST) 2024년 6월 16일, 일 8:39 am
[한인사회] 플로리다 한인소식
 
재미 납세자를 위한 한ㆍ미 세무설명회 애틀랜타에서 열려
9월 6일 설명회, '재미 납세자가 알아야 할 한․미 세금상식' 책자 배포


▲ 2023년판 <재미 납세자가 알아야 할 한․미 세금상식> 책자.

(올랜도=코리아위클리) 최정희 기자 = 주애틀랜타총영사관은 미동남부 지역 한인들을 위하여 한국 국세청, 주미대사관 및 애틀랜타한인회와 공동으로 「재미 납세자를 위한 한ㆍ미 세무설명회」를 6일 개최했다.

오후 6시부터 애틀랜타한인회관 소강당에서 열린 행사는 ▶한국세법 거주자 판정기준, 해외금융계좌 신고제도 ▶한국의 양도소득세 ▶한국의 상속ㆍ증여세 ▶한국의 주택임대소득세 ▶미국 세법 등에 대한 주제별 발표, 개별 세무상담 순으로 진행됐다.

또 설명회 참석자에게는 2023년판 <재미 납세자가 알아야 할 한․미 세금상식> 책자를 무료로 배포했다.

문의 : 주애틀랜타총영사관 박유리 영사(atldongpo@mofa.go.kr)
 
 

올려짐: 2023년 9월 06일, 수 8:59 pm
평가: 0.00/5.00 [0]

답글이 없습니다.

   

   
   
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=27926</a
https://www.youtube.com/watch?v=5iRZLgrUuZM
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=28108</a
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=28222</a
https://backtokorea.com/
https://www.geumsan.go.kr/kr/
www.smiledentalfl.com
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=28268</a
www.koreahouseorlando.com
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24924</a
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25798</a
https://www.sushininjafl.com/
www.acuhealu.com
https://www.lotteplaza.com/
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25766
www.minsolaw.com
www.GoldenHourAcu.com/
www.easybeautysalon.com/
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24925
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24448
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=26003</a
www.RegalRealtyOrlando.com
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24926</a
https://nykoreanbbqchicken.com/
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25073
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25070
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25071
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25296
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25295
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25297
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25072
www.sharingkorea.net
www.ksm.or.kr
www.ohmynews.com
www.newsm.com
www.newsnjoy.or.kr
www.protest2002.org
www.biblekorea.org
www.saegilchurch.net
get FireFox
https://kornorms.korean.go.kr/m/m_exampleList.do
http://loanword.cs.pusan.ac.kr/