Korea Weekly of Florida   로그인  등록하기

 현재시간: (EST) 2022년 1월 20일, 목 7:20 am
[한인사회] 플로리다 한인소식
 
올랜도 충현 장로교회 반주자 및 교육전도사 모집
한글학교 학생 모집도

(올랜도) 올랜도 충현 장로교회는 교회 반주자 및 교육 전도사 모집한다.

각 1명씩 모집하는 교회 반주자와 교육 전도사의 신청기간은 2월 28일까지이다.


또 충현 장로교회는 3월 첫주부터 시작하는 한글학교의 학생모집도 시작한다. 모집연령에는 제한이 없으며 무료로 운영되는 한글학교는 매주 일요일 오후 1시 30분에 열릴 계획이다.

한편 27일 오전 11시 지난 4년간 시무했던 이광호 부목사의 송별예배도 실시한다.
 
 

올려짐: 2005년 2월 08일, 화 5:41 pm
평가: 0.00/5.00 [0]

 글쓴이 답글
페이지로 1, 2  다음
   

   
   
https://youtu.be/RMD91n01DuA
https://ova.nec.go.kr/cmn/main.do
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=23973
www.smiledentalfl.com
www.koreahouseorlando.com
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24924</a
www.acuhealu.com
https://www.lotteplaza.com/
www.minsolaw.com
www.GoldenHourAcu.com/
www.easybeautysalon.com/
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24925
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24448
www.RegalRealtyOrlando.com
https://www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=24926</a
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25073
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25072
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25070
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25071
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25295
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25297
www.koreaweeklyfl.com/news/cms_view_article.php?aid=25296
www.sharingkorea.net
www.ksm.or.kr
www.ohmynews.com
www.newsm.com
www.newsnjoy.or.kr
www.protest2002.org
www.biblekorea.org
www.saegilchurch.net
get FireFox
https://kornorms.korean.go.kr/m/m_exampleList.do
http://loanword.cs.pusan.ac.kr/